Historie školy

foto - historický dokument

Historie Základní školy Příbram, 28. října, bývalé 5. ZŠ, se začíná psát v roce 1958. Brány školy se žákům poprvé otevřely 1. září 1958, kdy všechny ve škole přivítal pan ředitel František Kalát. Škola vznikla rozhodnutím Školské rady ONV v Příbrami a v prvním roce přivítala 510 chlapců a 511 dívek. Mezi nejvýznamnější návštěvy patřil v dubnu 1959 olympijský vítěz z roku 1952 ve vytrvalostním běhu Emil Zátopek.

V průběhu prvního školního roku 1958/1959, stejně jako v letech následujících, žáci vypomáhali při různých akcích (např. sklizeň brambor) na polích JZD v okrese. Do akcí se velmi často zapojovali i učitelé.

Škola se velmi rychle zapojila do kulturního dění ve městě. Žáci se účastnili mnoha oslav – např. oslavy konce II. světové války u hrobu padlých sovětských hrdinů na březohorském hřbitově, Den čs. armády, oslavy VŘSR nebo vzpomínkové slavnosti spojené s generálmajorem Khollem, který prožil své mládí v okolí Příbrami a byl významným účastníkem bojů II. světové války. Žáci také mnoho akcí sami organizovali. Velmi úspěšný byl první ples školy v sále březohorské sokolovny, který se konal 21. února 1959. Také oslavy Vítězného února v daném roce se vydařily. Během této akce složili pionýři svůj slib v tělocvičně školy.

Školu navštěvovalo stále více žáků, proto bylo ve školním roce 1959/1960 přistoupeno z kapacitních důvodů k zavedení střídavého vyučování. Toto řešení se definitivně zrušilo až ve školním roce 1973/1974.

Od 1. září 1968 je zaveden pětidenní školní týden.

Žáci byli ve škole poučováni i o světových událostech s důrazem na úspěchy sovětského lidu a sovětské vědy. Pozornost byla rovněž zaměřována na politické události, které ovlivňovaly výuku.

Velký vliv na výuku měly i regionální události. Žáci byli seznamováni s významnými osobnostmi regionu Příbram. Škola také hostila mnoho návštěv. Velmi často byly vedeny besedy se žáky v rámci oslav konce války. Při této příležitosti školu často navštěvovali přímí účastníci bojů II. světové války nebo i osvobození našeho města. Jedním z těchto pamětníků byl i kapitán Olesinskij, který stál v čele osvobození města v roce 1945. Kapitán Olesinskij navštívil školu několikrát. Jeho zástupce Marčenko zapsal po jedné návštěvě do školní kroniky: „Kdybych měl dvě srdce, daroval bych Vám je, za tak krásné přijetí u Vás.“ Ve škole byl nejen na jejich počest několik let otevřen Koutek odbojových tradic, který spravovali samotní žáci ve spolupráci s Hornickým muzeem v Příbrami.

V roce 1959 je ve škole poprvé otevřen pěvecký a divadelní kroužek pod vedením paní Věry Štvánové, která byla v několika následujících letech ve funkci ředitelky školy. Pěvecký kroužek byl hojně navštěvován, byl zván na různá vystoupení a ve městě se stal velmi oblíbeným. Sbor se účastnil i otevření Kulturního domu v Příbrami. Pěvecká vystoupení našich žáků dodnes zdobí mnoho akcí ve městě a jsou jeho nedílnou součástí. Dnes ve škole působí i školní orchestr. Od roku 1988 do současnosti jsou ve škole třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Od roku 1991 se pravidelně konají vánoční a jarní koncerty hudebních tříd v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Dříve se konaly i v aule Základní školy Jiráskovy sady.

foto - historický dokument

Velké úspěchy slavili žáci i na poli výtvarném. Žáci prezentovali své výtvory v prostorách školy i na různých výstavách a účastnili se i exkurzí za uměním. Od roku 2010 slaví žáci obrovské úspěchy s keramickými výtvory v soutěži Příbramský Anděl. Velmi kladně je hodnoceno i rozšiřování školního betlému, který zdobí vestibul školy od počátku adventu a poté je přemístěn na Svatou Horu, kde je součástí tradiční výstavy betlémů Příbramska v době vánočních svátků.

Od roku 1961 se začalo vařit ve školní kuchyni, která slouží škole dodnes. Její rekonstrukce proběhla v roce 2008. Poté byla znovu předána k užívání žákům a pedagogům, kteří si v současnosti mohou vybrat ze dvou hlavních jídel.

Škola má vlastní sportovní hřiště, na které byl dán v roce 1973 nový asfaltový povrch, který sloužil dalších několik desítek let. Časem se i tento povrch stal nevyhovujícím. Nové rekonstrukce hřiště s odpovídajícím povrchem se žáci dočkali až v roce 2015.

foto - historický dokument

Vedle pěveckých úspěchů slaví žáci úspěchy ve sportu. Členové sportovních kroužků se účastnili a stále účastní mnoha soutěží. V roce 1962 se 112 žáků zapojilo do okresních olympijských her mládeže, odkud přivezli 12 zlatých medailí. V roce 1971 se atletické družstvo pod vedením paní učitelky Evy Číhalové umístilo na 1. místě v Národním finále XVI. ročníku MLAČ a měli právo reprezentovat ČSSR v mezinárodním kole, které se konalo v Ulambataru v Mongolsku, kam také na tři týdny odjeli. I zde obstáli velmi dobře. Ve škole proběhlo i mezinárodní basketbalové utkání s týmem Maďarska. V roce 1988 byla na škole prvním rokem zřízena třída s plaveckým výcvikem. O dva roky později se k tomuto zaměření přidal volejbal a kopaná. Plavecká třída byla velmi úspěšná, o čemž svědčí nominace dvou žákyň na mistrovství Evropy v Ženevě v roce 1994.

Vedle velkých sportovních úspěchů byly zaznamenány i úspěchy v soutěžích jazykových a vědomostních, např. Puškinův památník. Krátce po listopadové revoluci byli žáci 8. ročníku hodnoceni jako nejlepší v oblasti ekologie. Ekologii se škola věnuje stále. Ve škole probíhá projekt Modrá planeta a každým rokem si žáci připomínají nejrůznějšími exkurzemi Den země a již několik let probíhají sběry druhotných surovin a sponzorování zvířat v ZOO Praha nebo v ZOO Tábor.

Základní škola je pilotní školou KEV jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj a v roce 2012 získala titul za období 2000 – 2012 „Škola udržitelného rozvoje“.

Ve škole také fungovala pionýrská organizace, v roce 1968 ji opustilo mnoho dětí a přešlo do znovuobjeveného Junáka. Pionýrská organizace na škole fungovala do roku 1990 a podílela se na mnoha akcích.

Ve školním roce 1968/1969 byl z funkce ředitele školy odvolán František Kalát, kterého v jeho funkci v listopadu 1969 nahradil Josef Vrátný. Pan ředitel Vrátný odešel v roce 1972 do důchodu a jeho funkci převzal pan Jiří Bučil, který ovšem na konci školního roku 1973/1974 požádal o rozvázání pracovního poměru a novou ředitelkou se na šest let stala bývalá učitelka školy paní Věra Štvánová. Od roku 1980 se na dlouhých 26 let stal ředitelem pan František Brož. Od roku 2006 byla ředitelkou Iva Palánová, kterou v roce 2012 vystřídal ve funkci pan Jaroslav Kopecký. V roce 2018 započala své ředitelské období paní Markéta Špaková.

foto - historický dokument

Škola byla po celou dobu své existence hojně navštěvována mnohými delegacemi ze SSSR (z Čechova), NDR, Francie nebo z partnerských organizací. Ve škole se velmi často uskutečňovalo setkání s partnerskou školou ze slovenských Křižovan. Škola poskytla prostor i pro setkání vedení škol a vybraným pedagogům z okresu Příbram. Po Sametové revoluci škola navázala spolupráci s německým městem Cham, jehož učitelé a žáci školu navštívili. Také se rozvinuly vzájemné přátelské vztahy s dánskými učiteli.

foto - historický dokument

U příležitosti 20. výročí školy se v roce 1978 sešli bývalí učitelé a společně zavzpomínali na své působení na škole.

V roce 1998 se 40. výročí otevření školy slavilo velkou akademií v Divadle A. Dvořáka v Příbrami.

Úspěchy neslavili pouze žáci ale i učitelé. Několika pedagogům bylo předáno Čestné uznání za pedagogickou činnost a několikrát vyznamenání získal celý učitelský sbor v podobě putovní vlajky „Nejlepší pedagogický kolektiv na území města“. Ve školním roce 1984/1985 škola získala ocenění u příležitosti oslav tzv. Vítězného února diplom za 1. místo v soutěži o putovní sošku milicionáře od krajského štábu Lidových milicí Středočeského kraje.

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 se vždy aktivně zapojovala do akcí a oslav města a nepřestala tak ani po roce 1989. Po období vlády Komunistické strany Československa se škole otevřely příležitosti nejen ve výuce. Škola mohla pořádat poznávací zájezdy do zahraničí (Španělsko, Anglie, Itálie). Zájem o ně na škole přetrvává i v současné době. V roce 2012 se vybraní žáci zúčastnili letního tábora v Artěku v Rusku.

Po roce 1989 se pod vlivem změn musely změnit školní osnovy. Cílem bylo z vyučování odstranit politiku a věnovat se především kvalitě výuky. Začal být kladen důraz nejen na obsah učebnic a pracovních sešitů, tak i na výpočetní techniku a výuku cizích jazyků. Ve školním roce 1994/1995 na škole probíhala konverzace angličtiny s rodilou mluvčí. V roce 2015 proběhl ve škole projekt EDISON, kdy naši školu na týden navštívilo 7 studentů z různých částí světa. Tito mladí lidé umožnili žákům poznat kultury a tradice svých zemí.

V roce 1992 škola zažádala o status samostatného právního subjektu. Na této žádosti se pracovalo dva roky. Právní subjektivity škola dosáhla 1. ledna 1994. Rozdíl se ukázal především v možnostech hospodaření s finančními prostředky a v posílení pravomocí ředitele školy. Škola může také uskutečnit vlastní vedlejší hospodářské činnosti, např. pronájem prostor apod.

foto - historický dokument

Budova školy prošla od svého otevření několika rekonstrukcemi, od výměny vodních rozvodů až půdní vestavbu, která bude ukončena v roce 2019. Některé opravy byly provedeny i za pomoci brigád učitelů a žáků, kteří se starali hlavně o úklid v okolí školy.

Od roku 1999 škola započala spolupráci v projektu UNESCO. Každým rokem se tak žáci a učitelé věnují určitému tématu, které zpracovávají, a které poté koordinátor prezentuje na setkání škol UNESCO. Asi největší úspěch škola zaznamenala v roce 2013, kdy dva zástupci ze školy odjeli na celosvětovou konferenci UNESCO na Bali.