O škole

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 je příspěvkovou organizací města Příbram. Jako právní subjekt pracuje od roku 1994. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Škola nabízí třídy se zaměřením na výuku hudební a výtvarné výchovy a třídy se všeobecným zaměřením. Od 1. 9. 2007 pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu.

Zaměření Hv

Tříhodinová týdenní dotace zahrnuje pěveckou a pohybovou výchovu, hru na zobcovou flétnu a dětské Orffovy nástroje. Děti mohou rozvíjet své nadání v pěveckých souborech a školním orchestru. Dvakrát do roka pořádají hudební třídy pravidelné koncerty (vánoční a jarní), vystupují na mezinárodních přehlídkách pěveckých sborů v Praze i v Příbrami, účastní se různých kulturních a společenských akcí.

Více o hudebním oboru….

Zaměření Vv

V hodinách se žáci učí rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii. Získávají dovednosti a znalosti ve všech oblastech výtvarného umění – v kresbě, malbě, grafice i plastické a prostorové tvorbě. Děti se učí pracovat různými výtvarnými technikami – lineární a stínovaná kresba, malba, suchá jehla, linoryt, kašírování, keramika aj.  Výuka probíhá ve dvou výtvarných pracovnách a keramické dílně. Součástí výuky jsou i výtvarné práce v plenéru. Časová dotace předmětu je tři vyučovací hodiny týdně. Výtvarné práce našich žáků je možné si prohlédnout nejen ve škole, ale i na různých výstavách. Žáci se úspěšně účastní různých výtvarných soutěží. Již pravidelně pořádáme pro žáky výtvarné exkurze spojené s tvůrčími dílnami.

Více o výtvarném oboru…

Informace ke školnímu vzdělávacímu programu

Rámcový vzdělávací program pro základní školy pevně stanovuje cíle vzdělávání v ČR a očekávané výstupy každého žáka v 5. a 9. ročníku základní školy. Stanovuje také minimální počet hodin pro konkrétní předměty a oblasti výuky a témata, která musí být zařazena v osnovách každé základní školy. Na škole je, aby zvolila vhodnou nabídku vzdělávacích předmětů pro své žáky, metody, postupy, formy vzdělávání, vybrala a zařadila odpovídající učivo do vzdělávacích osnov. To vše s ohledem na rozvíjení šesti klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanskou, pracovní.

Úpravy od školního roku 2013-2014:

Zavedení výuky cizího jazyka (Aj) od 2. ročníku, výuka dalšího cizího jazyka (Rj, Nj) od 7. ročníku.

Nabídka volitelných předmětů pro 2. stupeň: Hudební výchova, Výtvarné techniky a počítačová grafika, Sportovní hry, Cvičení z českého jazyka, Matematický seminář, Informatika.

Nabídka nepovinných předmětů: Orchestr

Cíle školy do budoucna:

  • nadále zlepšovat pracovní klima
  • navázat na tradice školy a pokračovat v nich – Přidružená škola UNESCO, člen Klubu ekologické výchovy
  • nabízet předměty s estetickým zaměřením jako prostředek výchovného působení
  • vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti
  • snažit se o společné cíle žáků – učitelů – rodičů
  • být  zdrojem získávání informací a dovedností, vzájemné komunikace a tolerance
  • vytvářet u žáků zdravý názor na život a na svět, učit je pracovat i aktivně relaxovat, aplikovat zdravý životní styl