Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog. Spolupracujeme s PPP Příbram, SVP Příbram, OSPOD MěÚ Příbram a Policií ČR.

Personální obsazení ŠPP

Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Tesařová

katerina.tesarova@5zs-pb.cz
tel. +420 770 119 753

Žáků, rodičům i pedagogům je k dispozici školní psycholog. Pokud máte zájem o konzultaci, využijte prosím uvedené kontakty pro domluvení termínu setkání. Osobní konzultace mohou být po předchozí domluvě realizovány v časech:

PO – ČT: 8:00 – 15:00
PÁ: 8:00 – 12:00

S čím je možné se na školní psycholožku obrátit:

Žáci:

 • obtíže s učením, zapamatováním, soustředěním
 • příliš velký stres, strach ze zkoušení, písemek
 • neschopnost navázat a udržet vztahy ve třídě, časté konflikty se spolužáky
 • potíže v komunikaci se spolužáky i s učiteli
 • problémy s chováním
 • nepříjemná nebo náročná situace (např. rozvod rodičů, onemocnění či úmrtí blízké osoby)
 • problémy v souvislosti s alkoholem či drogami
 • jakékoliv jiné osobní problémy, které byste chtěli probrat a se kterými potřebujete pomoci (vztahy, problémy v rodině, úzkosti, deprese, sebedůvěra)

Rodiče (zákonní zástupci):

 • výchovné obtíže a problémy
 • výukové problémy dítěte 
 • problémy v komunikaci s dítětem
 • možnosti podpory dítěte
 • využití potenciálu, nadání dítěte
 • osobnostní zvláštnosti dítěte
 • rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život dítěte a které chcete konzultovat nebo jen s někým sdílet

Výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. Renata Nováková

renata.novakova@5zs-pb.cz

Výchovná a kariérová poradkyně nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům možnost konzultací k volbě povolání, volbě střední školy a následného vzdělávání.

Konzultaci je možné realizovat:

 1. e-mailem: renata.novakova@5zs-pb.cz, renata.novakova@5zspb.cz
 2. telefonicky: 326 551 443
 3. formou videokonference – po předchozí domluvě na dni a přesném času (vytvořím pozvánku pouze pro žáka, k videokonferenci se mohou připojit i rodiče)

Žákům vycházejícím za základní školy je založena učebna Kariérové poradenství a volba povolání. Do učebny jsou vkládány aktuální informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení , užitečné odkazy (CERMAT, SCIO, MŠMT, infoabsolvent), odkazy na procvičování úloh jednotné přijímací zkoušky, nabídky veletrhů SŠ, newslettery Kam po devítce, informace o dnech otevřených dveří na SŠ apod.

Školní metodička prevence 1. stupeň

Mgr. Pavlína Nepožitková

pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz

Školní metodička prevence 2. stupeň

Mgr. Barbora Zívrová

barbora.zivrova@5zs-pb.cz

Poradkyně pro rodiče a pedagogy

Mgr. Pavlína Nepožitková

pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz

Mgr. Barbora Zívrová

barbora.zivrova@5zs-pb.cz