Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog. Spolupracujeme s PPP Příbram, SVP Příbram, OSPOD MěÚ Příbram a Policií ČR.

Personální obsazení ŠPP

Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Tesařová

katerina.tesarova@5zs-pb.cz

Poskytování služeb ve Školním poradenském pracovišti ZŠ 28. října 1, Příbram VII pro žáky a jejich zákonné zástupce v rámci zřízené funkce školního psychologa vychází z následujícího legislativního rámce: Školní řád školy, Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), Zákon č. 94/1963 Sb., Zákon 132/1982 Sb., kterým s mění a doplňuje zákon o rodině, Zákon 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (všechny zákony ve smyslu posledních změn).

Dále pak Vyhlášky MŠMT 72/2005 Sb., respektive 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, Vyhlášky 73/2005., respektive 147/2016 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, následně také Vyhlášky 27/2016 Sb. Ve smyslu pozdějších změn.

Standardní činnosti školního psychologa:

  • Diagnostika a depistáž
  • Konzultační, poradenské a intervenční práce
  • Metodická práce a vzdělávací činnost

Konzultace je možné sjednat e-mailem na adrese katerina.tesarova@5zs-pb.cz, Tel. +420 770 119 753

Výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. Renata Nováková

renata.novakova@5zs-pb.cz

Výchovná a kariérová poradkyně nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům možnost konzultací k volbě povolání, volbě střední školy a následného vzdělávání.

Konzultaci je možné realizovat:

  1. e-mailem: renata.novakova@5zs-pb.cz, renata.novakova@5zspb.cz
  2. telefonicky: 326 551 443, 730 127 422
  3. formou videokonference – po předchozí domluvě na dni a přesném času (vytvořím pozvánku pouze pro žáka, k videokonferenci se mohou připojit i rodiče)

Školní metodička prevence 1. stupeň

Mgr. Pavlína Nepožitková

pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz

Školní metodička prevence 2. stupeň

Mgr. Martina Vöröšová

martina.vorosova@5zs-pb.cz

Poradkyně pro rodiče a pedagogy

Mgr. Pavlína Nepožitková

pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz

Koordinátorka inkluze ve škole

Mgr. Martina Vöröšová

martina.vorosova@5zs-pb.cz