Spolek rodičů

Spolek rodičů při Základní škole 28. října, Příbram VII, z.s. (dále jen „spolek“ či „SRPŠ“), se sídlem 28. října 1, Příbram VII, 261 01 Příbram, je samostatnou právnickou osobou založenou podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jde o dobrovolný, nezávislý spolek, sdružující členy na základě společného zájmu.

Cílem spolku jsou zejména:

  1. Spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran, a to zejména v oblastech vzdělávací a výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole, technické a materiální pomoci při řešení problematiky provozu školy. Spolupráce rodičovské veřejnosti a pedagogických pracovníků.
  2. Dobrá komunikace a vzájemná informovanost, společné zlepšování bezpečného, zdravého a podnětného prostředí pro žáky i pedagogický personál.
  3. Podpora volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí.
  4. Spolupráce při řešení kázeňských postihů, pomoc při řešení situací ve výchovně vzdělávacím procesu ze strany rodičů.
  5. Pomoc při stanovování obsahu organizace a prostředků výchovné práce s dětmi ve školní družině.

Číslo účtu pro příspěvky do SRPŠ

123-4930620247/0100

Výkazy z činnosti Spolku ve školním roce 2021/2022

Kontakt pro dárce

srps28rijna@seznam.cz

Na tento email, mohou mimo jiné nahlásit svůj kontakt dobrovolníci o případnou finanční podporu ukrajinských, případně i jinak znevýhodněných žáků, kterým by chtěli v případě potřeby pomoci financovat konkrétní školní akce, obědy nebo pomůcky. Nejedná se o dar škole, ale pouze o pomoc se zkontaktováním osob.

Kontakt bude evidován a v případě potřeby se na tento kontakt obrátíme s popisem konkrétní situace. Zadáním kontaktu nevzniká žádná povinnost, kontakt vždy může odmítnout nebo poskytnout pouze částečnou úhradu.