Výtvarný obor

Naše škola nabízí vedle všeobecných tříd navíc ještě třídy se zaměřením na výuku hudební a výtvarné výchovy.

Co zaměření na výtvarnou výchovu obnáší?

V hodinách rozšířené výuky výtvarné výchovy se žáci učí rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii. Získávají dovednosti a znalosti ve všech oblastech výtvarného umění – v kresbě, malbě, grafice i plastické a prostorové tvorbě. Děti se učí pracovat různými výtvarnými technikami – lineární a stínovaná kresba, malba, suchá jehla, linoryt, kašírování, keramika aj. Součástí výuky jsou i výtvarné práce v plenéru.

Časová dotace předmětu je na 1. stupni tři vyučovací hodiny týdně, v 6. a 7. ročníku dvě hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku jedna hodina týdně.

Již pravidelně pořádáme pro žáky výtvarné exkurze spojené s tvůrčími dílnami. Práce našich žáků je možné si prohlédnout nejen ve škole, ale i na různých výstavách. Žáci se úspěšně účastní různých výtvarných soutěží.

Z historie rozšířené výuky VV

Tradice rozšířeného vyučování výtvarné výchovy na naší škole začala ve školním roce 1993/1994. Bylo to především zásluhou paní učitelky výtvarné výchovy Mgr. Hany Husákové a tehdejšího pana ředitele Mgr. Františka Brože, který zaměření školy na výtvarnou a hudební výchovu velmi podporoval.

V tomto prvním roce se rozšířená výtvarná výchova vyučovala v 1. a 5. ročníku. Od školního roku 1994/1995 byli do dalších výtvarných tříd přijímání žáci již pouze od 1. třídy.

Podmínkou pro přijetí nebyl vždy jen talent, ale i zájem o výtvarnou činnost a radost něco pěkného a zajímavého vytvořit.

Protože zájem o rozšířenou výuku ve výtvarných třídách neustále stoupal, podařilo se postupně ve škole zřídit pracovny VV pro žáky 1. i 2. stupně a keramickou dílnu.

Žáci se během let v rámci výtvarné výchovy účastnili spousty různých akcí, soutěží, výstav, projektů a grantů, výtvarných exkurzí i pracovních dílen.

V průběhu let se mnoho žáků z našich výtvarných tříd rozhodlo dále se vzdělávat v různých výtvarných oborech a podařilo se jim rozvíjet své tvůrčí dovednosti na středních uměleckých školách v Praze, Písku, Bechyni a dalších. Někteří pokračovali ve studiu ve výtvarných oborech i na vysokých školách.

Výtvarné práce našich žáků si mohou návštěvníci prohlédnout ve vestibulu, na chodbách, v jídelně i ve třídách, kde zdobí neustále celou naši školu.


Výtvarný kurz 9.A

V týdnu 20. – 24. 9. 2021 se uskutečnilo Výtvarné soustředění žáků 9. A naší školy. Žáci, v rámci výtvarného zaměření třídy, prohlubovali dovednosti různých výtvarných technik a poznávali nové výtvarné činnosti a postupy mimo běžné lavice školy.

Každý den jsme se společně blíže zabývali jednou osobností výtvarného světa spjatou s Příbramí. Zajímali nás tedy Jan Čáka, František Drtikol, Hermína Týrlová a Karel Hojden a neopomenuli jsme ani Svatou Horu jako architektonickou inspiraci k vlastní výtvarné tvorbě.

Žáci si vyzkoušeli kresbu v plenéru i ateliérovou práci, hledali také zákoutí města podle starých fotografií a obrázků. K tradičnějším technikám kresby a malby přibylo vyzkoušení si základních technik animace a vzniku animovaného filmu. Navštívili jsme Galerii Františka Drtikola i Hornické muzeum a pracovní zázemí nám poskytla ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram.

Během tohoto týdne vzniklo mnoho fotografií, obrázků a také 3 krátké animované filmy. Některé naše výsledky si můžete prohlédnout na stránkách školy, ale i na výstavě ve vestibulu školy.

Děkujeme deváťákům za trpělivou práci a zájem, a že si nenechali zkazit dobrou náladu pochmurným počasím.

Ukázka výtvarných prací žáků

Ukázka – tři animované filmečky žáků 9. A (šk. rok 2021/2022)

Na kurzu jsme se inspirovali i tvorbou březohorské rodačky Hermíny Týrlové. Byla to česká scenáristka, režisérka, animátorka a spoluzakladatelka českého animovaného filmu. Zkusili jsme si vytvořit tři své animované filmíky.

Žáci se nejprve seznámili s animací a jejími základy, dále si vymysleli námět, hlavní postavy, rozpracovali scénář, vymysleli a vyrobili rekvizity, vytvořili scénu, rozpracovali jednotlivé záběry, nafotili po jednotlivých snímcích, vytvořili titulky, uložili vše do počítače, upravili, rozpohybovali, vybrali a dodali hudbu a zvukové efekty, uložili a bylo hotovo :-))))

Jabčátko

Život

Banánová válka