ŠKOLNÍ DRUŽINA

Aktuality ze školní družiny

Listopad 2022 v ŠD
družina

Listopad 2022 v ŠD

Letos opravdu nádherně zbarvené listí začalo kvapem opadávat a měsíc listopad se přihlásil o slovo. Ve školní družině jsme využili všechny dostupné přírodniny, které se

PŘEČÍST CELÉ »
Říjen 2022 v ŠD
družina

Říjen 2022 v ŠD

Měsíc říjen nám nabídl opravdu podzimní počasí. Sluníčko se střídalo s deštěm, teplé dny střídaly dny chladné. Hned ze začátku měsíce jsme konečně uspořádali plánované Erbování,

PŘEČÍST CELÉ »

Aktuální informace o změnách vycházejících z různých nařízení vlády nebo zřizovatele, stejně jako další novinky o chodu ŠD najdete v sekci Aktuality, rubrika Družina nebo výše na této stránce.

Každý zájemce o umístění dítěte do ŠD je povinen se seznámit s Vnitřním řádem ŠD. Všechny aktuální dokumenty týkající se školní družiny jsou k dispozici níže.

Dokumenty týkající se školní družiny

Informace o provozu školní družiny v roce 2022/2023

Školní družina ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 hod. do 7:40 hodin a po jeho skončení do 17:00 hodin.

Režim dne ŠD:

ranní družina:

hlavní budova školy, 1. parto vpravo – třídy III. C, I. B, III. A

 • 6:00 – 7:40  individuální i společné odpočinkové a relaxační činnosti, tvoření;

Upozornění: Pokud přijde do ranní ŠD žák vykazující respirační onemocnění, bude dán do izolace a zákonný zástupce bude ihned telefonicky vyzván k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy.

odpolední družina:

 • 10:45 (11:40) – 11:40 (12:35) hygiena, oběd, správné stolování, etiketa, zdravá výživa
 • 11:40 (12:35) – 13:00 odpočinkové činnosti; přechod na odpolední vyučování
 • 13:00 – 13:15 vyzvednutí dítěte  (na školní zahradě pod okny u šaten) 
 • 13:15 – 15:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti
 • 15:00 – 15:10 vyzvednutí dítěte (na školní zahradě pod okny u šaten)
 • 15:00 – 16:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti, příprava na vyučování; odchody žáků dle rozpisu (15:30 + 16:00 před hlavním vchodem do budovy školy)

konečná družina:

 • 16:00 – 17:00 provoz ve třídě V. A (hlavní budova školy – přízemí vlevo)

předávání žáků do oddělení s delším provozem – do 17:00 hodin
didaktické hry, individuální a skupinové odpočinkové činnosti; odchody žáků dle rozpisu

Režim dne je přizpůsobován rozvrhu hodin jednotlivých tříd.


Důležité informace:

Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době od 13:15 hodin nebo pak od 15:00 hodin až do konce provozu, tzn. do 17:00 hodin.

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat některý ze zájmových útvarů mimo školu, přizpůsobte, prosím, jeho odchod ze ŠD provozu naší školní družiny.

V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.

Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Příklad znění žádosti o mimořádný odchod žáka ze ŠD:

Můj syn/dcera…………………bude dne……….. odcházet SÁM/SAMA ze ŠD v………… Přebírám plnou zodpovědnost.            Podpis zákonného zástupce………………

Bližší informace jsou obsaženy ve Vnitřním řádu školní družiny a ve Školním řádu, které jsou k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách školy. Žádáme Vás, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je.


Úplata za pobyt žáka ve školní družině:

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č. 917120207/0100; variabilní symbol je číslo přidělené dítěti třídním učitelem – třídní učitelkou při nástupu ke vzdělávání na zdejší základní škole (popř. uveďte i jméno dítěte), specifický symbol pro úhradu ŠD je 100.

První platba 600 Kč musí být provedena do konce září 2022, druhá platba 900 Kč pak do konce ledna 2023. Jiným způsobem nelze úplatu hradit, možná není ani platba obou částek současně!

Pokud by byl provoz školní družiny přerušen nebo se žák ze školní družiny odhlásí, bude poměrná část úplaty za ŠD vrácena zpět zákonnému zástupci.


Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

 • převlečení na pobyt venku – podle uvážení zákonných zástupců a po dohodě s vychovatelem – vychovatelkami (nedoporučuje se značkové drahé oblečení a obuv),
 • lahvičku pro pitný režim,
 • 1 celé balení papírových kapesníčků
 • na klíčence je pouze čip a klíček od šatní skříňky, popř. malá jmenovka.

Žádáme Vás, abyste všechny osobní věci dětí řádně označili.

V případě dotazů ohledně chodu ŠD kontaktujte vedoucí vychovatelku ŠD paní Ninu Průšovou – nina.prusova@5zs-pb.cz. Úřední hodiny vedoucí vychovatelky: úterý od 8:00 do 10:00 hodin.

Ranní družina

Ranní družina je umístěna v učebně č. 40, ve třídě 3. C; dále v učebně č. 39, ve třídě 1. B a v učebně č. 38, ve třídě 3. A. Všechny učebny ranní družiny jsou v 1. patře vpravo. (viz mapa školy)

Odchody žáků ze školní družiny

Vážení zákonní zástupci žáků,

z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zamezení pohybu cizích osob v prostorách školy není vstup zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám umožněn. Osobní vyzvedávání žáků se bude řídit dle rozpisu. Žáci budou zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám předáváni na školní zahradě v 13:00 a 15:00 hodin a před hlavním vchodem do budovy školy v 15:30 a 16:00 hodin.

Rozpis předávání žáků zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám:

 • 13:00 – 13:10 (školní zahrada, pod okny u šaten)
 • 13:35 – 13:40 (pouze v případě, že žáci, kterým končí vyučování v 13:30 a jsou již po obědě) – hlavní vchod
 • 14:00 – 14:10 (pouze v případě ukončení vyučování v 13:30 hodin a následného oběda) – hlavní vchod
 • 15:00 – 15:10 (školní zahrada, pod okny u šaten)
 • 15:30 – 15:35 (hlavní vchod)
 • 15:55 – 16:00 (hlavní vchod)
 • 16:15 (za doprovodu domovníka – domovnice)
 • 16:30 (za doprovodu domovníka – domovnice)
 • 16:45 (za doprovodu domovníka – domovnice)
 • 16:55 – 17:00 (hlavní vchod)

Pokud bude žák odcházet samostatně, pak bude na základě písemného sdělení (požadavku) zákonného zástupce poslán vychovatelem – vychovatelkou sám do šatny, odkud po přezutí a oblečení odchází sám z budovy školy.

Od 13:10 do 15:00 hodin není možné vyzvedávat žáky před školou ani požadovat jejich samostatný odchod, probíhá zájmové vzdělávání žáků ve školní družině (pokud není rozvrhem vyučování stanoveno jinak – 14:00 – 14:10 nebo po skončení odpoledního vyučování).

Žák, který bude odcházet sám a nemá toto uvedeno v přihlášce v Povinné příloze, bude mít vždy napsaný lístek – vzor v příloze a také dostupný na webu školy.

Povinná příloha k Přihlášce do školní družiny pro školní rok 2022/2023 – Tabulka odchodů je závazná. V případě jakékoli změny je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost písemně sdělit vychovateli – vychovatelce, a to nejpozději daný den ráno.