ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 je zařízení školního stravování, které ve své hlavní činnosti poskytuje školní stravování žákům školy a zaměstnancům školy. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují právní předpisy, zejména: – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška č .84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, a – Vnitřní řád ŠJ (.pdf)

Vedoucí školní jídelny: Blanka Růžičková

Kontakty: +420 318 623 911, blanka.ruzickova@5zs-pb.cz

Číslo účtu školní jídelny: 19-7568770237/0100

Provozní doba kanceláře ŠJ: 6,30 hodin – 14,00 hodin

Organizace ŠJ na začátku školního roku 2022/2023

  • 1. září od 10:00 do 12:00
  • od 2. září od 11:00 do 14:00

Výše úplaty za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na nákup potravin (příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.). Do finančních kategorií jsou strávníci zařazeni podle data narození (dosáhne-li žák v daném školním  roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku, jedenácti a patnácti let, patří od počátku školního roku do vyšší kategorie).

KategorieCena
7 – 10 let24 Kč
11 – 14 let28 Kč
15 a více let32 Kč

Hradíte-li stravné na účet ŠJ, používejte číslo účtu: 19-7568770237/0100, musí být vždy uveden variabilní symbol a tím je evidenční číslo strávníka ve školní jídelně.

Identifikační médium

Při výdeji stravy je nutné používat čip, který lze zakoupit v kanceláři školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit nový. Čip je potřeba nejen pro odběr stravy ve školní jídelně, ale také pro vstupní systém do budovy základní školy. Čip se hradí hotově a při jeho zakoupení je rovnou načten do systému.

MédiumCena
Čip121 Kč

Objednávání stravy

Objednávání, výběr a odhlašování stravy je možné provádět přes internet na 7 dnů (1 týden) dopředu na stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 0289, uživatelské jméno a heslo je nutné nejdříve zadat u vedoucí školní jídelny.

Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Objednávejte vždy 2 pracovní dny předem (např. v pondělí do 14.00 hodin na středu, v úterý do 14.00 hodin na čtvrtek, ve čtvrtek do 14.00 hodin na další pondělí, ve čtvrtek do 14.00 hodin na celý příští týden atd.). Stejná pravidla platí pro odhlašování oběda.

Nelze objednávat a volit obědy pokud strávník nemá uhrazenu stravu!!

Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ. Tel. kontakt na vedoucí ŠJ: 318 623 911

Odhlášení oběda

V případě nemoci je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen obědy odhlásit nejpozději do 8:00 hodin osobně nebo na telefon ŠJ 318 623 911. V první den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče za cenu stravného. Obědy do jídlonosiče jsou vydávány ve vyhrazeném čase: 11:15 hod. – 11:45 hod. Neodhlášená a nevyzvednutá strava (do 14:00 hodin) propadá. Při výdeji stravy je nutné používat identifikační média (IM – karta nebo čip), která lze zakoupit v kanceláři školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození IM je nutné zakoupit nové.

Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ. Tel. kontakt na vedoucí ŠJ: +420 318 623 911

Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena směrnicí 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají značení.