Zápis do 1. tříd

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s epidemickou situací zatím nevydalo žádná opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), od 4. dubna 2022 do 13. dubna 2022. Systém elektronické registrace bude otevřen od 1. dubna 2022 do 12. dubna 2022.

Průběh zápisu

Všichni zájemci o zápis k povinné školní docházce se elektronicky registrují tím, že vyplní přihlášku k zápisu (postup uveden níže – Postup získání tiskopisu). Postup získání tiskopisu je stejný, ať se jedná o zápis formální, o zápis realizovaný osobní návštěvou nebo o zápis – odklad školní docházky.

Osobní návštěva školy bude budoucím prvňákům a jejich rodičům (maximálně dvě osoby jako doprovod budoucího prvňáka) umožněna v sobotu 9. dubna 2022 v době od 8.00 do 13.00. Během osobní návštěvy školy můžete podat žádost o přijetí, případně tuto žádost vyplnit. Dále se můžete seznámit s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Pro osobní návštěvu školy je nutné provést registraci do pátku 8. dubna 2022 do 12:00 (postup je uveden níže – Postup získání tiskopisu).

Zájemci o vzdělávání s výtvarným nebo všeobecným zaměřením mohou realizovat zápis pouze formálně (bez účasti dítěte), protože motivační část není podmínkou přijetí do prvního ročníku s tímto zaměřením. Pro formální podobu zápisu je nutná registrace (postup je uveden níže – Postup získání tiskopisu).

Pro zájemce o vzdělávání s hudebním zaměřením je pro přijetí k tomuto vzdělávání nezbytné posouzení předpokladů, které se uskuteční během osobní návštěvy školy v sobotu 9. dubna 2022. Pro osobní návštěvu školy je nutné provést registraci do pátku 8. dubna 2022 do 12:00 (postup je uveden níže – Postup získání tiskopisu). Pokud požadujete jiný termín, kontaktujte nás telefonicky ve dnech 1. až 7. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 na čísle 326 551 440 .

Zápis – odklad školní docházky mohou zákonní zástupci realizovat pouze formálně (bez účasti dítěte). Pro formální podobu zápisu je nutná registrace (postup je uveden níže – Postup získání tiskopisu). Ve volbě „Ostatní“ vyberte odklad školní docházky.

Podmínky a kritéria přijetí

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, stanovuje ředitelka školy nejvyšší možný počet žáků, které je možné přijmout k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, při zápisu vyhlášeném od 4. dubna 2022  do 13. dubna 2022, a to 90 žáků.

 • Splnění zákonných podmínek:
  1. žadatel (dítě) dosáhne k 31. 8. 2022 věku šesti let
  2. žadatel (dítě) dosáhne šesti let v době od 1. září 2022 do 31. prosince 2022 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
  3. žadatel (dítě) dosáhne šesti let v době od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)
 • Splnění stanovených podmínek v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění:
  V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve stanoveném školském obvodu – viz

Podání žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – ID schránky: gat7bbm,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte se uskuteční v termínu vybraném při registraci přihlášky (tato informace se zobrazí v potvrzujícím e-mailu)
 5. pokud nemůžete postupovat podle výše uvedených bodů 1. – 4., prosím, kontaktujte školu telefonicky od 5. dubna 2022 v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00 na čísle 326 551 440.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. K tomu budete školou telefonicky vyzváni.

Při podání žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy uvede do tiskopisu zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou zároveň zjišťujeme:

 • jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • datum narození zákonného zástupce,
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného zástupce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Postup získání tiskopisu žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy

 1. klikněte na odkaz: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/5zs-pb/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4347
 2. vyplňte požadované údaje
 3. klikněte na „odeslat
 4. na Vámi uvedenou e-mailovou adresu byla odeslána zpráva s registračním číslem a s interaktivním odkazem ke stažení tiskopisu
 5. klikněte na interaktivní odkaz s označením „Stáhněte si, prosím, žádost o přijetí“
 6.  vyplňte stažený tiskopis („ Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023“), vytiskněte a podepište (žádost můžete vyplnit elektronicky i ručně)
 7. tuto žádost doručte do naší školy jedním z pěti způsobů uvedených výše
 8. pokud nemáte možnost získat tiskopis dle bodů 1. – 6. anebo potřebujete poradit, kontaktujte nás telefonicky od 5. dubna 2022 v pracovní dny od 9:00 do 12:00 na čísle 326 551 440.

Registrační číslo

Registrační číslo je generováno automaticky. Naleznete ho na tiskopisu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023“a je také zasláno e-mailem během získávání tiskopisu. Pod tímto registrační číslem bude žadatel (dítě) uveden na seznamu přijatých žáků.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí do školy:

 • tiskopis žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy,
 • tiskopis žádosti o odklad povinné školní docházky (Pokud uvedete v elektronické přihlášce, že žádáte o odklad, bude v potvrzujícím e-mailu vložen odkaz na tento dokument včetně údajů, které jste při registraci zadali),
 • zajistí doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že nemůžete předložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa, bude správní řízení o zápisu přerušeno do doby jejich předložení škole a to nejpozději 15 dnů před zahájením školního roku 2022/2023. V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky od 5. dubna 2022 v pracovní dny od 9:00 do 12:00 na čísle 326 551 440.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky a žádosti bude vyhověno, musí dítě v září 2022 povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. V naší škole neotvíráme přípravnou třídu.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.zs28rijna.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby ‐ ředitelka školy.

Odvolání

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

Dokumenty ŠD pro školní rok 2022/2023

Dokumenty ŠJ pro školní rok 2022/2023

Další informace pro rodiče

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním oblastí, které uvádíme v Desateru pro rodiče.

Víte, že … ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 nabízí kromě všeobecného vzdělání navíc ještě rozšířenou výuku se zaměřením na hudební a výtvarnou výchovu.