Zápis do 1. tříd


Dobu zápisu
 do prvního ročníku základního vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Systém elektronické registrace bude otevřen od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Průběh zápisu

Pro zájemce o vzdělávání s výtvarným nebo všeobecným zaměřením proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Pro zájemce o vzdělávání s hudebním zaměřením proběhne posouzení předpokladů pro přijetí k tomuto vzdělávání.

Podmínky a kritéria přijetí

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, stanovuje ředitelka školy nejvyšší možný počet žáků, které je možné přijmout k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, při zápisu vyhlášeném od 1. dubna 2021  do 30. dubna 2021, a to 120 žáků.

 • Splnění zákonných podmínek:
  1. žadatel (dítě) dosáhne k 31. 8. 2021 věku šesti let
  2. žadatel (dítě) dosáhne šesti let v době od 1. září 2021 do 31. prosince 2021 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
  3. žadatel (dítě) dosáhne šesti let v době od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)
 • Splnění stanovených podmínek v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění: V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve stanoveném školském obvodu – viz Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřízených městem Příbram.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřízených městem Příbram (.pdf)

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání tiskopisu písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Tiskopis je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – ID schránky: gat7bbm,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte se uskuteční v termínu vybraném při zadávání přihlášky (tato informace se zobrazí v potvrzujícím e-mailu)
 5. pokud nemůžete postupovat podle výše uvedených bodů 1. – 4., prosím, kontaktujte školu telefonicky od 6. dubna 2021 v pracovní dny vždy od 8:00 do 11:00 na čísle 326 551 440.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. K tomu budete školou telefonicky vyzváni.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede do tiskopisu zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou zároveň zjišťujeme:

 • jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • datum narození zákonného zástupce,
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného zástupce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podle aktuální epidemiologické situace uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. O termínu Vás budeme s předstihem informovat.

Postup získání tiskopisu

Vstup do aplikace Zápisy Online
 1. klikněte na odkaz https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/5zs-pb/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4347
 2. vyplňte požadované údaje
 3. klikněte na „odeslat
 4. na Vámi uvedenou e-mailovou adresu byla odeslána zpráva s registračním číslem a s interaktivním odkazem ke stažení tiskopisu
 5. klikněte na interaktivní odkaz s označením „Stáhněte si, prosím, přihlášku k zápisu“
 6.  vyplňte stažený tiskopis („Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022“), vytiskněte a podepište (žádost můžete vyplnit elektronicky i ručně)
 7. tuto žádost doručte do naší školy jedním z pěti způsobů uvedených výše
 8. pokud nemáte možnost získat tiskopis dle bodů 1. – 6. anebo potřebujete poradit, kontaktujte nás telefonicky od 6. dubna 2021 v pracovní dny od 8:00 do 11:00 na čísle 326 551 440.

Registrační číslo

Registrační číslo je generováno automaticky. Naleznete ho na tiskopisu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022“a je také zasláno e-mailem během získávání tiskopisu. Pod tímto registrační číslem bude žadatel (dítě) uveden na seznamu přijatých žáků.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí do školy:

 • tiskopis žádosti o zápis
 • tiskopis žádosti o odklad povinné školní docházky (Pokud uvedete v elektronické přihlášce, že žádáte o odklad, bude v potvrzujícím e-mailu vložen odkaz na tento dokument včetně údajů, které jste při registraci zadal.)
 • zajistí doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že nemůžete předložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa, bude správní řízení o zápisu přerušeno do doby jejich předložení škole a to nejpozději 15 dnů před zahájením školního roku 2021/2022. V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky od 6. dubna 2021 v pracovní dny od 8:00 do 11:00 na čísle 326 551 440.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky a žádosti bude vyhověno, musí dítě v září 2021 povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. V naší škole neotvíráme přípravnou třídu.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.zs28rijna.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby ‐ ředitelka školy.

Odvolání

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním oblastí, které uvádíme v Desateru pro rodiče.Desatero pro rodiče (.pdf)