Školská rada

Školská rada

Od konce roku 2005 je při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 ustavena šestičlenná školská rada (ŠR). Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté, jejím členem nemůže být ředitel školy. Podrobnosti jsou uvedeny v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – viz web MŠMT.

Prodloužení funkčního období členů školské rady

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Volby do školské rady

Členové školské rady:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Mgr. Zorka Brožíková
  • PaedDr. Vladimír Kříž

Členové z řad zákonných zástupců žáků:

  • Ing. Lucie Fousková, DiS.
  • Naděžda Dandová

Členové z řad pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Jiřina Bartlová
  • Mgr. Lenka Krajíčková

Zápisy z jednání školské rady

Dokumenty ŠR